Integritetspolicy


Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad ”Personuppgiftsansvarig“).

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig: Kontakt

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Klienten som är nödvändiga för att sessionen ska kunna fullföljas.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för redovisning och för nödvändig kommunikation mellan parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till tredje part.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Klient och Personuppgiftsansvarig;

2. Kontaktuppgifter är nödvändiga för att session ska kunna upphandlas. Session kan inte ingås utan kontaktuppgifter.

3. Kontaktuppgifter kommer att sparas för utsändande av Nyhetsbrev via e-mejl. 

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Klienten och under 3 år efter avtalets ingående.

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Klientens rättigheter

I enlighet med förordningen har Klienten följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen via e-post skickat till: peggy.odgren@gmail.com

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser 

1. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.

Reglerna träder i kraft den 2018-12-25 (uppdaterad 2024-06-22)